Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

gemeenteraad openbaar

maandag 22 februari 2021

20:00

Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Jan Schouwaerts

Uitzending

Agendapunten

Op 12 februari vaardigde de burgemeester een besluit uit betreffende de organisatie van de zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn en van de gemeenteraadscommissies van februari en maart 2021 en betreffende de digitale geheime stemming, in het kader van de federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken. Aan de raad wordt gevraagd dit besluit te bekrachtigen.

Aan de raad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting, d.d. 25 januari 2021, goed te keuren.

De gemeente Stabroek behoort tot de Brandweer Zone Rand. In haar budget voorziet de
brandweerzone een gemeentelijke bijdrage werking en een gemeentelijke bijdrage investeringen
vanwege de gemeente Stabroek. De gemeenteraad keurde de dotatie goed in de zitting van 14 december 2020. Het bedrag van de investeringen voorzien in het budget van Brandweer Zone Rand was echter iets lager dan in de begroting 2021 van de gemeente werd ingeschreven. Aan de raad wordt gevraagd deze wijziging goed te keuren.

Wegens ontslag van de vertegenwoordiger van de fractie Open VLD in de beheerraad van de openbare bibliotheek van Stabroek dient een vervanger aangesteld te worden. De fractie draagt de heer Guido Plompen voor. De gemeenteraad dient deze wijziging samenstelling beheerraad bibliotheek goed te keuren.

Gemeente Stabroek neemt deel aan de projectvereniging JoNK. Aan de raad wordt gevraagd kennis
te nemen van de statuten van de projectvereniging en een stemgerechtigd lid, een plaatsvervangend lid en een niet-stemgerechtigd lid met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van de projectvereniging aan te duiden.

De functiebeschrijvingen voor het personeel van GBS De Rekke werden geactualiseerd. Het betreft volgende functies: onderwijzer, kleuteronderwijzer, stafmedewerker/beleidsondersteuner, administratief medewerker, kinderverzorger, zorgleerkracht, zorgcoördinator, ICT-coördinator, leermeester lichamelijke opvoeding. Aan de raad wordt gevraagd deze functiebeschrijvingen goed te keuren.

Gemeente Stabroek heeft achterliggende gronden op een terrein op de hoek van de Pauwelsdreef en de Witvenstraat in eigendom. De gemeente wenst deel te nemen aan de verkaveling van dit terrein. In dit kader ligt een overeenkomst voor met de eigenaars van de andere gronden op dit terrein betreffende de kosten en de verdeling ervan voor de aanleg van de wegenisinfrastructuur. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de raming van de kosten van dit verkavelingsproject en met de overeenkomst met verdeelsleutel betreffende de bijdrage van de gemeente in deze kosten.

Gemeente Stabroek is op zoek naar een duurzame invulling van het kasteel Ravenhof en wenst een uitbater aan te stellen voor de gelijkvloerse en eerste verdieping. Het bestek omvat een beschrijving van het aanbod en het verloop van de procedure, met de selectiecriteria, de uitsluitingsgronden en de toewijzingscriteria. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de concessienota uitbating kasteel Ravenhof goed te keuren.