Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

gemeenteraad openbaar

gemeenteraad

maandag 14 december 2020

20:00

Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Jan Schouwaerts

Uitzending

Agendapunten

Aan de raad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting, d.d. 23 november 2020, goed te keuren.

Gemeente Stabroek is aandeelhouder van de intergemeentelijke vereniging FINEG. De gemeente ontving een uitnodiging voor de algemene vergadering op 21 december 2020. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van deze algemene vergadering goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente dienovereenkomstig vast te stellen.

Gemeente Stabroek is aandeelhouder van de intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening. De gemeente ontving een uitnodiging voor de algemene vergadering op 16 december 2020. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van deze algemene vergadering goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente dienovereenkomstig vast te stellen.

Gemeente Stabroek is aandeelhouder van de intergemeentelijke vereniging Igean milieu en veiligheid. De gemeente ontving een uitnodiging voor de algemene vergadering op 16 december 2020. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van deze algemene vergadering goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente dienovereenkomstig vast te stellen.

Goedkeuring budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Geboorte Hoevenen.

Het decreet lokale bestuur verplicht elke gemeente en OCMW om bij het begin van een nieuwe legislatuur een meerjarenplan op te stellen. Dit meerjarenplan loopt van 2020 tot en met 2025. Daarnaast geldt dat het budget voor het boekjaar gelijk is aan de kredieten van hetzelfde jaar zoals dat in het meerjarenplan is opgenomen. Jaarlijks dient de raad de kredieten voor het volgende budgetjaar te bevestigen. Aan de gemeenteraad wordt thans het ontwerpmeerjarenplan 2020-2025 - herziening nummer 2 voorgelegd, ter vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2021 van het deel gemeente.

De politieraad heeft op 8 december 2020 het budget dienstjaar 2021 van de Politiezone
Noord goedgekeurd. Daarin is een dotatie vanwege de gemeente Stabroek ingeschreven. Aan de
gemeenteraad wordt gevraagd de gemeentelijke bijdrage 2021 aan de Politie Zone Noord goed te keuren.

De gemeente Stabroek behoort tot de Brandweer Zone Rand. In haar budget voorziet de
brandweerzone een gemeentelijke bijdrage werking en een gemeentelijke bijdrage investeringen
vanwege de gemeente Stabroek. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gemeentelijke bijdrage 2021 aan de Brandweer Zone Rand goed te keuren.

De raad dient het belastingreglement vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing goed te keuren. Sinds 2018 heft gemeente Stabroek 755 gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing. Voor het dienstjaar 2021 wordt voorgesteld dit te behouden en aldus in 2021 755 gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing te heffen.

Aan de raad wordt gevraagd de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting goed te
keuren. De belasting wordt vastgesteld op 6,5% van het volgens artikel 466 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende totale personenbelasting die verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Gemeente Stabroek ontving een schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur met opmerkingen
betreffende het belastingreglement op de ongeschikt bevonden en onbewoonbaar verklaarde
woningen. De raad dient hiervan kennis te nemen.

Aan de raad wordt gevraagd haar goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement voor de uitkering van impulssubsidie aan de oudercomités van de Stabroekse scholen. Met deze impulssubsidie wil gemeente Stabroek de oudercomités financieel ondersteunen om op die manier de coronacrisis te kunnen overwinnen en hun werking verder te kunnen zetten.

Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met aanpassingen aan het reglement gemeentelijke administratieve sancties (GAS). De wijzigingen betreffen o.m. het uitbaten van bepaalde inrichtingen die openbare overlast veroorzaken, het openings- en sluitingsuur van horecazaken, het gebruik van pesticiden op de openbare weg, de inname van het openbaar domein en het achterlaten van sluikstort.

Op 27 april 2015 tekende de gemeente Stabroek het Burgemeestersconvenant van 2020, waarbij ze zich engageerde om minstens 20% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied en als organisatie klimaatneutraal te worden. De gemeente wenst de inspanningen verder te zetten. Als teken van dit engagement wenst ze het burgemeestersconvenant 2030 af te sluiten en de samenwerking met het EnergieK huis van IGEAN om de doelstellingen van het convenant te realiseren, te verlengen. Aan de raad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

Kennisname van het werkingsverslag over de vaste camerabewaking periode 2019-2020.

Het provinciebestuur van Antwerpen heeft samen met andere overheden en organisaties de intentie om de Scheldedelta in te dienen bij Unesco als Global Geopark. De Scheldedelta is het gebied rond de Scheldemonding op Belgisch en Nederlands grondgebied. Met de aanvraag tot de Unesco-erkenning als geopark wordt een verdere optimalisering en kwaliteitsvolle uitbouw en ontsluiting beoogd van deze regio vanuit de thema’s geologie, natuur, landschap en cultuurhistorie. Gemeente Stabroek werd uitgenodigd om de intentieverklaring tot medewerking aan de realisatie van het Geopark Scheldedelta mee te ondertekenen. Aan de raad wordt gevraagd dit goed te keuren.

Het decreet lokaal bestuur verplicht elke gemeente en OCMW om bij het begin van een nieuwe legislatuur een meerjarenplan op te stellen. Dit meerjarenplan loopt van 2020 tot en met 2025. Daarnaast geldt dat het budget voor het boekjaar gelijk is aan de kredieten van hetzelfde jaar zoals dat in het meerjarenplan is opgenomen. Jaarlijks dient de raad de kredieten voor het volgende budgetjaar te bevestigen.
Ingevolge de integratie van gemeente en OCMW op het vlak van beleidsvoering dienen de respectievelijke raden eerst elk hun deel van het meerjarenplan vast te stellen. Nadien is het de gemeenteraad die het geïntegreerde meerjarenplan moet goedkeuren. Vandaag heeft de gemeenteraad het deel van de gemeente vastgesteld en heeft de raad voor maatschappelijk welzijn het deel van het OCMW vastgesteld. Aan de gemeenteraad wordt nu het aangepast meerjarenplan voorgelegd. Dit plan voegt de delen van gemeente en OCMW samen en vormt zo het meerjarenplan voor het lokaal bestuur Stabroek.